روش های تثبیت DNA برای ساخت نانو زیست حسگرهای نوکلئیک اسید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان

چکیده

در سال های اخیر، زیست حسگرهای DNA با روند رو به رشدی به عنوان ابزاری جایگزین و امیدوارکننده در تشخیص های بالینی مورد استفاده قرار گرفته اند. اساس کار تراشه های نانویی مشخصه یابی تغییرات DNA و تبدیل آن ها به سیگنال قابل مشاهده است. اتصال دقیق و کنترل شده ی DNA بر روی سطوح مبدل، یکی از مهم ترین مراحل ساخت زیست حسگرهای نوکلئیک اسید است و اثر به سزایی بر بازده زیست حسگر دارد. مطالعات زیادی در زمینه ی اصلاح مبدل ها با نانومواد و مولکول های زیستی، برای افزایش حساسیت و انتخاب پذیری زیست حسگرها انجام شده است. در این مقاله، مواد اصلاح گر سطح مبدل و روش های گوناگون تثبیت DNA روی سطوح عامل دار شده؛ مزایا و معایب هر یک از این روش ها مرور شده است.
 

کلیدواژه‌ها


1. Gooding, J. Justin; Electrochemical DNA hybridization biosensors. Electroanalysis 14(17):1149-1156, 2002.
2.   Sassolas, Audrey, Béatrice D. Leca-Bouvier, and Loïc J. Blum; DNA biosensors and microarrays. Chemical reviews 108(1):109-139, 2008.
3.   Sethi, D.; Kumar, A.; Gupta, K.C.; Kumar, P; A Facile Method for the Construction of
Oligonucleotide Microarrays. Bioconjugate chemistry19(11):2136–2143, 2008.
4. Peterson, A.W.; Wolf, L.K.; Georgiadis, R.M; Hybridization of mismatched or partially matched
DNA at surfaces. Journal of the American Chemical Society124(49): 14601–14607, 2002.
5.   Jung, Y.; Jeong, J.Y.; Chung, B.H; Recent advances in immobilization methods of antibodies on
solid supports. Analyst 133(6):697–701, 2008.
6. Xu, S.; Zhang, Y.; Dong, K.; Wen, J.; Zheng, C.; Zhao, S.; Electrochemical DNA Biosensor Based on Graphene Oxide-Chitosan Hybrid Nanocomposites for Detection of Escherichia Coli O157: H7. International Journal of Electrochemical Science 12: 3443-3458, 2017.
7. Nimse, S.B.; Song, K.; Sonawane, M.D.; Sayyed, D.R.; Kim, T.; Immobilization techniques for microarray: challenges and applications. Sensors 14(12): 22208-22229, 2014.
8. Dolan, Patricia L; Robust and efficient synthetic method for forming DNA microarrays. Nucleic acids research 29(21): e107-e107, 2005.
9.  Csaki, A., R. Möller, W. Straube, J. M. Köhler, and W. Fritzsche; DNA monolayer on gold substrates characterized by nanoparticle labeling and scanning force microscopy. Nucleic Acids Research 29(16):e81-e81, 2001.
10. Li, X.; Guo, J.; Zhai, Q.; Xia, J.; Yi, G.; Ultrasensitive electrochemical biosensor for specific detection of DNA based on molecular beacon mediated circular strand displacement polymerization and hyperbranched rolling circle amplification Analytica chimica acta 934: 52-58, 2016.
11. Li, Z.; Zhao, B.; Wang, D.; Wen, Y.; Liu, G.; Dong, H.; Song, S; Fan, C.; DNA nanostructure-based universal microarray platform for high-efficiency multiplex bioanalysis in biofluids. ACS Applied Materials & Interfaces 6(20): 17944-17953, 2014.