پر کردن نانولوله‎‌های کربنی با ترکیبات مختلف در فاز مذاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

چکیده

از زمانی که نانولوله‎های کربنی کشف شده‎اند، خواص الکترونیکی، مکانیکی و ساختاری قابل توجهی را از خود نشان داده‎اند. یک چنین ویژگی‎هایی آن‎ها را قادر می‎سازد تا مواد خارجی را جهت کاربرد در زمینه‎های مختلف به داخل حفره استوانه‎ای خود انکپسوله کنند. پر کردن نانولوله‎های کربنی را می‎توان به دو گروه اصلی طبقه‎بندی کرد: آ پر کردن در فاز محلول با استفاده از مسیر شیمی مرطوب ب پر کردن در فاز مواد مذاب. در هر دو مورد، پر کردن با نیروهای مویرگی انجام می‎شود. پر کردن با ترکیبات ذوب شده یک مسیر بدون حلال است. CNT به طور مستقیم در مواد ذوب شده فرو برده می‎شود و نیروهای مویرگی ترکیب را به داخل CNT‌ می‎راند. در این مقاله ما روش مذاب را به منظور پر کردن CNTها با ذکر چند مثال شرح می‌دهیم.
 

کلیدواژه‌ها


[1] P.M. Ajayan, S. Iijima, Nature, 361, 333–334, (1993).
[2] E. Dujardin, T.W. Ebbesen, H. Hiura, K. Tanigaki, Science, 265, 1850–1852, (1994).
[3] S. Seraphin, D. Zhou, J. Jiao, J.C. Withers, R. Loutfy, Nature, 362, 503–505, (1993).
[4] P.M. Ajayan, T.W. Ebbesen, T. Ichihashi, S. Iijima, K. Tanigaki, H. Hiura, Nature, 362, 522–525, (1993).
[5] Y. Saito, T. Yoshikawa, Journal of Crystal Growth, 134, 154–156, (1993).
[6] S. Iijima, T. Ichihashi, Nature, 363, 603–605, (1993).
[7] D.S. Bethune, C.H. Kiang, M.S. De Vries, G. Gorman, R. Savoy, J. Vazquez, R. Beyers, Nature, 363, 605–607, (1993).
[8] J.J. Sloan, A.I. Kirkland, J.L. Hutchison, M.L. Green, Chemical Communication, 1319–1320, (2002).
[9] B. Ballesteros, G. Tobias, M.A.H. Ward, M.L. Green, The Journal of Physical Chemistry C, 113, 2653–2661, (2009).
[10] D. Ogawa, R. Kitaura, T. Saito, S. Aoyagi, E. Nishibori, M. Sakata, T. Nakamura, H. Shinohara, Journal of Nanomaterials, 2014, 3-9, (2014).
[11] M. Kierkowicz, J.M. González-Domínguez, E. Pach, S. Sandoval, B. Ballesteros, T. Da Ros, G. Tobias, ACS Sustainable Chemistry and Engineering, 5, 2501-2508, (2017).
[12] Y. Kato, M. Horibe, S. Ata, T. Yamada, K. Hata, RSC Advances, 7, 10841-10847, (2017).
[13] S. Panić, Á. Kukovecz, G. Boskovic, Applied Catalysis B: Environmental, 225, 207-217, (2018).
[14] P.V. Medeiros, S. Marks, J.M. Wynn, A. Vasylenko, Q.M. Ramasse, D. Quigley, J. Sloan, A.J. Morris, ACS nano, 11, 6178-6185, (2017).
[15] M. Monthioux, E. Flahaut, J.P. Cleuziou, Journal of Materials Research, 21, 2774–2793, (2006).
[16] M. Hulman, H. Kuzmany, P.M.F.J. Costa, S. Friedrichs, M.L. Green, Applied Physics Letters, 85, 2068–2073, (2004).
[17] M.F.J. Costa, N. Thamavaranukup, T. Rutherford, S. Friedrichs, J. Sloan, M. Green, Materials Research Society, 901E, 45.1–45.8, (2006).
[18] M. Liebscher, J. Domurath, B. Krause, M. Saphiannikova, G. Heinrich, P. Pötschke, Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, 56, 79-88, (2018).
[19] X. Guan, G. Zheng, K. Dai, C. Liu, X. Yan, , C. Shen, Z. Guo, ACS applied materials and interfaces, 8, 14150-14159, (2016).
[20] C. Nie, A.M. Galibert, B. Soula, E. Flahaut, J. Sloan, M. Monthioux, Carbon, 110, 48-50, (2016).
[21] P. Corio, A.P. Santos, P.S. Santos, Chemical Physics Letters, 383, 475–480, (2004).
[22] S. Friedrichs, R.R. Meyer, J. Sloan, Chemical Communication, 929–930, (2001).
[23] S. Friedrichs, J.J. Sloan, M.L.H. Green, J.L. Hutchison, R.R. Meyer, A.I. Kirkland,  Physical Review, B, 64, 045406–045418, (2001).
[24] A. Govindaraj, B.C. Satishkumar, M. Nath, C.N.R. Rao, Chemistry Materials, 12, 202–205, (2000).
[25] K.Y. Chun, Y. Oh, J. Rho, J.H. Ahn, Y.J. Kim, H.R. Choi, S. Baik, Nature nanotechnology, 5, 853-857, (2010).
[26] C.H. Kiang, J.S. Choi, T.T. Tran, The Journal of Physical Chemistry B, 103, 7449–7451, (1999).
[27] N. Thamavaranukup, H.A. Höppe, L. Ruiz-Gonzalez, Chemical Communication, 1686–1689, (2004).
[28] C. Lamprecht, J. Danzberger, P. Lukanov, C.M. Tîlmaciu, A.M. Galibert, B. Soula, E. Flahaut, H.J. Gruber, P. Hinterdorfer, A. Ebner, F. Kienberger, Ultramicroscopy, 109, 899–907, (2009).
[29] E. Heister, V. Neves, C. Tîlmaciu, K. Lipert, V.S. Beltrán, H.M. Coley, S.R.P. Silva, J. McFadden, Carbon, 47, 2152–2161, (2009).
[30] R.K. Tekade, R. Maheshwari, N. Soni, M. Tekade, In Nanotechnology-Based Approaches for Targeting and Delivery of Drugs and Genes, 389-426, (2017).
[31] A. Loiseau, P. Launois, P. Petit, 528–529. Springer, Berlin, 2006.
[32] E. Flahaut, J. Sloan, K.S. Coleman, Proceeding Materials Research Society Symposium, 633, A13.15.1–A13.15.6, (2001).