ساخت نانو‌کمپوزیت کارا مغناطیسی مگمایت-گرافن برای حذف سریع و آسان متیل اورانژ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده فیزیک- شیمی، دانشگاه الزهرا، تهران

2 گروه فیزیک، دانشکده فیزیک- شیمی، دانشگاه الزهرا، تهران

چکیده

هدف از این پژوهش حذف متیل اورانژ از نمونه‌های آبی با استفاده از نانوکمپوزیت مگمایت-گرافن مغناطیسی می‌باشد. استفاده از ترکیبات نانوساختار باعث افزایش نسبت سطح به حجم و در نتیجه ایجاد ظرفیت جذب بالا برای فرآیند جذب سطحی می‌شود. از آن‌جایی که در استفاده از نانوجاذب‌های مغناطیسی، جدا کردن جاذب از محلول به راحتی و تنها از طریق یک میدان مغناطیسی خارجی انجام می‌شود، نیاز به مراحل زمان‌بر و پر‌هزینه‌ی جداسازی جاذب از محلول از بین می‌رود. اثر پارامتر‌های مختلف مانند pH، زمان تماس و میزان وزن نانو‌کمپوزیت بر حذف متیل اورانژ مورد بررسی قرار گرفت. بهترین بازده جذب و بالاترین ظرفیت جاذب در شرایط 2 pH و زمان تماس برابر 2 دقیقه به‌دست آمد. ویژگی‌های سطح جاذب توسط روش‌های SEM، XRD و VSM مورد مطالعه قرار گرفت. جهت بررسی تعادل جذب از مدل لانگمویر و مدل فرندلیچ استفاده شد که فرآیند جذب با مدل لنگمویر همخوانی داشت.
 

کلیدواژه‌ها


1. T.A. Saleh, A.A. Al-Saadi, Surf Interface Anal, 47; 785-792, (2015).
2. P. Kaushik, A. Malik, Int., 35; 127-141, (2009).
3. A.N. Soon, B.H. Hameed, Desalination, 269: 1-16, (2011).
4. K. Golka, S. Kopps, Z.W. Myslak, Toxicol. Lett., 151: 203-210, (2004).
. 5 نوید نصیری زاده، محمد دهقانی، سعید جعفری، علوم و فناوری رنگ، 10:144-137، (1395).
6. L. Chen, B.-Y. He, S. He, T.-J. Wang, C.-L. Su, Y. Jin, Powder Technol., 227: 3-8, (2012).
7. M. Hamoda, I. Al-Ghusain, N. Al-Mutairi, Desalination, 164: 203-211, (2004).
8. K.E. Lee, N., Moradi, T.T. Teng, B.T. Poh, Chem. Eng. Journal, 203: 370-386, (2012).
9. R. Rosal, A. Rodriguez, J.A. Perdigon-Melon, A. Petre, E. Garcia- Calvo, M.J. Gomez, A. Aguera, A.R. Fernandez- Alba, Water Res., 44: 578-588, (2010).
10. R. Arasteh, M. Masoumi, A. Rashidi, L. Moradi, V. Samimi, S. Mostafavi, Appl. Surf. Sci., 256: 4447-4455, (2010).
.11 حمید مقیمی، احسان آذین، رضوان حیدری تبار، علوم و فناوری رنگ، 10، 177 – 184، (1395)
12. J.-H. Huang, K.-L. Huang, S.-Q. Liu, A.-T. Wang, C. Yan, Colloids Surf. A, Physicochem. Eng. Asp, 330: 55-61, (2008).
13. Y. Yao, H. Bing, X. Feifei, C. Xiaofeng, Chem. Eng. J., 170: 82-89, (2011).
14. D.E. Giammar, C.J. Maus, L. Xie, Environ. Eng. Sci., 24: 85-95, (2007).
15. C.M.S.S. Neves, J. Lemus, M.G. Freire, J. Palomar, J.A.P. Coutinho, Chem. Eng. J., 252: 305-310, (2014).
16. L. Gu, N.W. Zhu, H.Q. Guo, S.Q. Huang, Z.Y. Lou, H.P. Yuan, J. Hazard. Mater., 246: 145-153, (2013).
17. J.C. Meyer, A.K. Geim, M.I. Katsnelson, K.S. Novoselov, T.J. Booth, S. Roth, Nature, 446: 60-63, (2007).
18. C. Lee, X. Wei, J.W. Kysar, J. Hone, Science, 321: 385-388, (2008).
19. S. Latil, L. Henrard, Phys. Rev. Lett., 97: 036803-036806, (2006).
20. M. Saleem, M. Afzal, F. Mahmood, A. Hameed, J. Chem. Soc., 16: 83-86, (1994).
21. H.K. Kim, A.R. Kamali, K.C. Roh, K.B. Kim, D.J. Fray, Energ. Environ. Sci., 9: 2249-2256, (2016).
22. E. Heidari, A. Kamali, NiFe2O4/graphene nanocomposites with tunable magnetic properties. J. Magn. Magn. Mater., 379: 95-101, (2015).
23. S. Gangopadhyay, Phys. Rev. B: Condensed Matter, 45: 9778-9787, (1992).
24. L. Lu, Crys. Growth Des., 7: 459-464, (2007).