مروری بر نانوذرات پلیمری مغناطیسی مولکول نگاری شده و استفاده از آن در جداسازی آنتی بیوتیک‌های فلوروکینولون از آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده

یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های دارویی، حضور آنتی‌بیوتیک‌ها در منابع آبی و فاضلاب‌های شهری است که سبب مقاومت دارویی در انسان‌ها و تجمع میکروب‌های بیماری‌زا می‌شود. بنابراین جداسازی موثر آنتی‌بیوتیک‌ها از آب، به منظور جلوگیری از ورود آن‌ها به محیط‌زیست و بازگرداندن آنتی‌بیوتیک‌ها به چرخه تولید بسیار حائز اهمیت می‌باشد. اخیراً روش مولکول نگاری پلیمر برای ساخت جاذب به دلیل داشتن مزایایی از جمله جداسازی گزینشی مولکول هدف از محیط پیچیده، ظرفیت جذب بالا، قابلیت استفاده مجدد، بازیابی هدف جذب شده بدون تغییر در ساختار و پایداری بالا برای جداسازی داروها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش مروری، جداسازی آنتی‌بیوتیک‌های فلوروکینولون از آب توسط انواع پلیمرهای مغناطیسی مولکول‌نگاری شده بررسی و مقایسه شده است. نتایج نشان داد از میان جاذب‌های مطرح، بیشترین درصد جذب برای گرافن اکساید/ مگنتیت Fe3O4/ GOبا پوشش مولکول‌نگاری دوپامین و بیشترین درصد برای نانولوله کربنی مغناطیسی مولکول‌نگاری شده یا EDA@Mag-CNTs-MIP می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


[1] V. Homem, and L. Santos, Journal of environmental management, 92(10), 2304-2347, (2011).
[2] J.M.G. Derksen, G.B.J. Rijs, and R.H. Jongbloed, Water Science and Technology, 49(3), 213-221, (2004).
[3] I. Michael, L. Rizzo,­­ C.S. McArdell, C.M .Manaia, C. Merlin, T. Schwartz, C. Dagot, and D. Fatta-Kassinos,Water research, 47(3), 957-995, (2013).
[4] D.Q. Tuc, M.G. Elodie, L. Pierre, A. Fabrice, T. Marie-Jeanne, B. Martine, E. Joelle, and C. Marc, Science of The Total Environment, 575, 758-766, (2017).
[5] K. Kümmerer, Chemosphere, 75(4) ,417-434, (2009).
[6] F. Tan, D. Sun, J. Gao, Q. Zhao, X. Wang, F. Teng, X. Quan, and J. Chen, Journal of hazardous materials, 244-245, 750-757, (2013).
[7] Y. Wang, X. Xu, J. Han, and Y. Yan, Desalination, 266(1), 114-118, (2011).
[8] S. Wei, J. Li, Y. Liu, and J. Ma, Journal of Chromatography A, 1473, 19-27, (2016).
[9] C. Yan, Y. Yang, J. Zhou, M. Liu, M. Nie, H. Shi, and L. Gu, Environmental Pollution, 175, 22-29, (2013).
[10] H. Wang, N. Wang, B. Wang, and Q. Zhao, Environmental science & technology, 50(5), 2692-2699, (2016).
[11] P. Xu, GM. Zeng, DL. Huang, CL. Feng, S. Hu, MH. Zhao, C. Lai, Z. Wei, C. Huang,  GX. Xie, and ZF. Liu, Science of the Total Environment,424, 1-10, (2012).
[12] DD Suppiah and SBA Hamid, Suppiah, and S.B.A. Hamid, Journal of Magnetism, and Magnetic Materials, 414, 204-208, (2016).
[13] Z. Sun, X. Zhou, W. Luo, Q. Yue, Y. Zhang, X. Cheng, W. Li, B. Kong, Y. Deng, and D. Zhao Nano Today, 11(4), 464-482, (2016).
[14] B. Mirzayi, A. Nematollahzadeh, and S. Seraj, Powder Technology, 270, 185-191, (2015).
[15] X. Wang, L. Wang, X. He, Y. Zhang, and  L. Chen , Talanta, 78(2), 327-332, (2009).
[16] W. Chai, H. Wang, Y. Zhang, and G. Ding, Talanta, 149, 13-20, (2016).
[17] A. Nematollahzadeh, W. Sun, CSA Aureliano, D. Lütkemeye, J. Stute, MJ. Abdekhodaie,A. Shojaei, B. Sellergen, B.Sellergren, Angewandte Chemie International Edition, 50(2), 495-498, (2011).
[18] G. Wulff, Angewandte Chemie International Edition in English, 34(17), 1812-1832, (1995).
[19] G. Wulff, and K. Knorr, Bioseparation, 10, 257, (2002).
[20] K. Mosbach, Anal. Chim. Acta, 435(1) ,3-8, (2001).
[21] A.G. Mayes, and M.J. Whitcombe, Advanced Drug Delivery Reviews, 57(12), 1742-1778, (2005).
[22] B.Sellergren, and G. Subramanian, Editor, 69-93, (1994).
[23] S.G. Del Blanco, L. Donato, and E. Drioli, Separation and purification technology, 87, 40-46, (2012).
[24] H. Kimand, and G. Guiochon, Journal of Chromatography A, 1097(1), 84-97, (2005).
[25] JP. Fan, XK. Xu, R. Xu, XH. Zhang, and JH. Zhu, Chemical Engineering Journal, 279, 567-577, (2015).
[26] A. Nematollahzadeh, M.J. Abdekhodaie, and A. Shojaei, Journal of Applied Polymer Science, 125(1), 189-199, (2012).
[27] C. Alvarez-Lorenzo, Smithers Rapra, (2013).
[28] A. Nematollahzadeh, Sharif University of Technology, 169, (2010).
[29] K. Ulubayram, Biomaterials, 123-138, (2004).
[30] H. Yan, and K.H. Row, International journal of molecular Sciences, 7(5), 155-178, (2006).
[31] A.Nematollahzadeh, P. Lindemann, W. Sun, J. Stute, D. Lütkemeyer, and B, Sellergren, Journal of Chromatography A, 1345, 154-63, (2014).
[32] N.A Yusof, N.D Zakaria, N.A Mohd Maamor, A.H Abdullah, and Md. Jelas Haron, International journal of molecular sciences, 14(2), 3993-4004, (2013).
[33] M.Yan, CRC press, (2004).
[34] N.M. Maier, and W. Lindner, Analytical and bioanalytical chemistry, 389(2), 377-397, (2007). [35] R.J. Ansell, and K. Mosbach, Analyst, 123(7), 1611-1616, (1998).
[36] F. Chen, W. Zhao, J. Zhang, and J. Kong. Physical Chemistry Chemical Physics, 18(2), 718-725, (2016).
[37] J. Wang, and J. Wei, Journal of Materials Chemistry A, 5(9), 4651-4659, (2017).
[38] J. Dai, X. Wei, Z. Cao, Z. Zhou, P. Yu, J. Pan, T. Zou, C. Li, and Y. Yan, RSC Advances, 4(16),7967-7978, (2014).
[39] J. Dai, J. He, A. Xie, L. Gao, J. Pan, X. Chen, Z. Zhou, X. Wei, and Y. Yan, Chemical Engineering Journal, 284, 812-822, (2016).
[40] L. Chen, X. Zhang, Y. Xu, X. Du, X. Sun, L. Sun, H. Wang, Q. Zhao, A. Yu, H. Zhang, and L. Ding, Analytica chimica acta, 662(1), 31-38, (2010). 
[41] F. Tan, M. Liu, and S. Ren, Scientific Reports, 7(1), 5735, (2017).
[42] T. Yukui, HU. Yue, XIA. Qinfei, and W. HUANG, T. Miaomiao, Chinese Journal of Chromatography 35(3), 291-301, (2017).
[43] ZH. Hu, YF. Wang, AM. Omer, and X Ouyang, International journal of biological macromolecules, 107, 453-462, (2018).