دارورسانی در مواد نانومتخلخل با چارچوب های فلز-آلی و نانوپلیمرهای کئوردینه شونده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیمی-فیزیک، دانشگاه الزهرا (س)، تهران

چکیده

امروزه پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه درمان انواع بیماری‌ها با بهره‌گیری از تکنیک‌های نوین در انتقال داروصورت گرفته است. توجه به سامانههای داروسانی جدیدی که در درمان هدفمند و تخصصی بیماریها کارایی لازم را داشته باشد فزونی یافته و زمینهی بهرهگیری از حاملهای نوین از جمله جاذبهای سطحی متخلخل را در تحویل هدفمند داروها فراهم کرده است. این حاملها دردر بهبود فراهمی زیستی، محلولیت، رهش کنترل شده، آهسته و سریع داروها امروزه مورد توجه فراوانی واقع شده اند. تعدادی از حاملهای نانو متخلخل رایج در داروسازی همانند چهار چوب‌های فلز-آلی و پلیمرهای کئوردینه شونده، کارایی بالایی در بارگیری و بهبود رهش دارو از خود نشان داده اند. این ترکیبات به دلیل خواص منحصربه فرد خود از جمله تخلخل زیاد و منظم و حضور گروههای آلی قابل تغییر در چهارچوب که تنظیم اندازه حفرهها را ممکن می‌سازند، افق امید بخشی در دارورسانی نشان دادند. با کنترل عوامل اثرگذار در میزان بارگیری ایده آل دارو توسط جاذب متخلخل و انتخاب نوع جاذب، میتوان سامانه دارورسانی هدفمندی را به کار گرفت.
 

کلیدواژه‌ها


[1] Ma Z., Moulton B., Recent Advances of Discrete Coordination Complexes and Coordination Polymers in Drug Delivery, Coordination Chemistry Reviews, 255 (15-16): 1623-1641, 2011.
[2] G, Ahuja; K, Pathak; Porous carriers for controlled/modulated drug delivery, Indian journal of Pharmaceutical Sciences, 71: 559-607, 2009.
[3] T, Ukmar; O, Planinsek; Ordered mesoporous silicates as matrices for controlled release of drugs, Acta pharmaceutica, 60: 373-385, 2010.
[4] Q, Wang; J, Zhang; A, Wang; Preparation and characterization of a novel pH-sensitive chitosan-g-poly (acrylic acid)/attapulgite/sodium alginate composite. hydrogel bead for controlled release of diclofenac sodium, Carbohydrate Polymers, 78: 731-737, 2009.
[5] B, Tang; G, Cheng; J.C, Gu; C.H,  Xu; Drug delivery systems: preparation techniques and dosage form, Drug Discovery Today, 13: 6o6-612, 2008.
[6] Y, Zhou; Nanotubes: A New carrier for drug delivery systems, The Open Nanoscience Journal, 2:1-5, 2008.
[7] N, Vadia; S, Rajput; Mesoporous material, MCM 41: a newdrug carrier, Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 4: 44-53, 2011.
[8] Y, Perrie; T, Rades; "FASTtrack: Pharmaceutics-Drug Delivery and Targeting" USA: Pharmaceutical Press, 2010.
[9] S, Benita; Microencapsulation Methods and Industrial Applications”, USA: CRC Press, 2006.
[10] M. M, Villiers; P, Aramwit; G. S, Kwon; Nanotechnology in Drug Delivery, USA: AAPS Press, 2009.
[11] J. L; Arias, Nanotechnology and Drug Delivery, Volume One: Nanoplatforms in Drug Delivery, USA: CRC Press, 2014.
[12] P, Horcajada; C, Serre; M, Vallet-Regí; M, Sebban; F, Taulelle, Gl, Férecy; Metal–Organic Frameworks as Efficient Materials for Drug Delivery, Angewandte Chemie International Edition, 45(36): 5974-5978, 2006.
[13] S.T, Meek; J.A, Greathouse; M.D, Allendorf; Metal-Organic Frameworks: A Rapidly Growing Class of Versatile Nanoporous Materials, Advanced Materials, 23(2): 249-267, 2011.
[14] R. Batten, Stuart; R. Neil; Xiao-Ming Chen, Champness; Garcia-Martinez, Javier; Kitagawa, Susumu; Ohrstr€om, Lars; O’Keeffe, Michael; Paik Suh, Myunghyun; Reedijk, Jan; Coordination polymers, metal–organic frameworks and the need for terminology Guidelines, CrystEngComm, 14, 3001, 2012. 
[15] R, Zou; Amr I, Abdel-Fattah; H. Xu, Y. Zhao; D. D, Hickmott; Cryst. Eng. Comm, 12, 1337–1353, 2010.
 [16] Sebastian, Polarz; B, Smarsly; Nanoporous materials, Journal of Nanoscience and Nanotechnology 2 (6): 581-612, 2002.
 [17] S. R, Batten; S. M, Neville; D. R, Turner; Coordination Polymers, Design, Analysis and Application, The Royal Society of Chemistry, 2009.
 
 
[18] K. M, Taylor-Pashow; J, Della Rocca; Xie, Z.; Tran, S.; Lin, W. Postsynthetic modifications of iron-carboxylate nanoscale metalorganic frameworks for imaging and drug delivery. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 14261-3.
[19] Kai Han, Wei-Yun Zhang, Jin Zhang, Zhao-Yu Ma, and He-You Han, pH-Responsive Nanoscale Coordination Polymer for Efficient Drug Delivery and Real-Time Release Monitoring, Adv. Healthcare Mater. 2017,1-9.
 [20] Ferey, G.; Serre, C.; Mellot-Draznieks, C.; Millange, F.;Surble, S. Angew. A Hybrid Solid with Giant Pores Prepared by a Combination of Targeted Chemistry, Simulation, and Powder Diffraction, Chem., Int. Ed. 2004, 116, 6456.
[21] C. He, D. Liu and W. Lin, Nanomedicine Applications of Hybrid Nanomaterials Built from Metal–Ligand Coordination Bonds: Nanoscale Metal–Organic Frameworks and Nanoscale Coordination Polymers, Chem. Rev. 115(2015) 11079.
[22] Valentina Agostoni , Tamim Chalati , Patricia Horcajada,et al. Towards an Improved anti-HIV Activity of NRTI via Metal–Organic Frameworks Nanoparticles, Adv. Healthcare Mater. 2013, 1-8.