جذب یون نیکل و کادمیم از محلول آبی توسط نانو فولرن اصلاح شده با تتراهیدروفوران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه شیمی،دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد، واحد دورود

چکیده

حذف یون نیکل و کادمیم توسط نانوفولرن-اصلاح شده بصورت تجربی مورد بررسی قرار گرفت. نانو فولرن بکار رفته C60 می‌باشد که با اصلاح این نانوذره توسط تتراهیدروفوران می توان شرایط بهینه حذف یون نیکل و کادمیم مانند، pH، غلظت جذب شونده، مقدار جاذب، زمان، دما و ... را ارزیابی و بدست آورد. یون کادمیم در غلظت ppm6، 6pH، مقدار نانوجاذب 1/0 گرم، دما K303، زمان 90 دقیقه دارای بیشترین راندمان جذب معادل 04/97 می‌باشد که برای یون نیکل،‌ 5pH، مقدار نانو جاذب 1/0 گرم، دما K303 و زمان 120 دقیقه . سپس با استفاده از مدل‌های ایزوترم جذب، جذب سطحی یون کادمیم دو ظرفیتی توسط نانوجاذب ارزیابی می‌شود، نتایج نشان می‌دهد که ضریب همبستگی مدل های ایزوترم بکار رفته عبارتند از: دابینین- رادوشکویچ › لانگمیر › فریندلیچ › تمکین. بررسی مدل های ایزوترم نشان می دهد که جذب فیزیکی، تک لایه و گرمازا است با افزایش دما میزان جذب کاهش یافته و می توان نانوجاذب را بازیافت نمود.
 

کلیدواژه‌ها