بررسی تأثیر تابش گاما بر ضریب تضعیف جرمی نانوذرات اکسیدمنیزیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه نیشابور

چکیده

نانوذرات اکسیدمنیزیم با استفاده از روش سل‌_ژل فراهم شده‌اند. نتایج تجربی XRD نشان می‌دهد که نانوذرات MgO دارای ساختار مکعبی و شش‌ضلعی با قطر متوسط حدود 20 نانومتر می‌باشند. گاف انرژی نور مستقیم این نانوذرات توسط طیف‌سنجی UV-Vis، 54/4 الکترون‌ولت به‌دست آمده است. مقادیر ضریب تضعیف جرمی تجربی برای نانوذرات تابش‌ندیده با مقادیر تئوری میکروذرات محاسبه‌شده توسط پایگاه داده‌ی NIST XCOM مقایسه شد; نتایج نشان می‌دهد که ضریب تضعیف جرمی نانوذرات اکسیدمنیزیم علاوه بر عدد‌اتمی مؤثر، به سایز ذره نیز وابسته است. همچنین نتایج تجربی نشان می‌دهد که ضریب تضعیف جرمی با افزایش انرژی فوتون کاهش می‌یابد. علاوه بر موارد ذکر شده، ضریب تضعیف جرمی نانوذراتی که Gy100دز توسط چشمه‌ی 60Co دریافت نموده اند با ضریب تضعیف جرمی نانوذرات تابش‌ندیده مقایسه شد و نتایج نشان می‌دهد که با دریافت دز توسط نانوذرات، ضریب تضعیف جرمی آن‌ها کاهش می‌یابد که ممکن است ناشی از تغییر ساختار مولکولی پس از تابش‌دهی باشد.
 

کلیدواژه‌ها