بررسی عملکرد نورکاتالیزوری نانوذرات Cr/S/TiO2 در برابر نور مرئی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران

چکیده

در این پژوهش، برای مطالعه اثر پارامترهای عملیاتی به منظور بهبود رفتار نورکاتالیزوری تیتانیوم دی‌اکسید، به‌منظور تخریب آلاینده‌ها چهار فاکتور موثر انتخاب شد: درصد وزنی گوگرد 5-0، درصد وزنی کروم 5-0، دمای کلسیناسیون ℃ 700-400 و زمان دقیقه 70-10. طراحی آزمایش به وسیله روش رویه پاسخ RSM، با نرم افزار Design-Expert ver. 10.0.6.0 انجام شده است. طراحی ماتریس، شامل سی آزمایش با شش نقطه تکراری می‌باشد. بعد از ساخت نانوذرات براساس ماتریس طراحی آزمایش به روش سل-ژل، عملکرد نورکاتالیزوری آن‌ها در تخریب متیل اورانژ به‌عنوان آلاینده در برابر نور مرئی مورد بررسی قرار گرفت و براساس نتایج به‌دست آمده، مدل‌سازی و بهینه سازی پارامترهای عملیاتی انجام شد. با توجه به مقادیر 98/0adj-R2، 99/0R2 بین مقادیر تجربی و پیش بینی شده مدل توسعه داده شده توافق بسیار خوبی دیده شد. شناسایی ساختار و مورفولوژی نانوذره Cr/S/TiO2 توسط آنالیزهای XRD، DRS، SEM و EDS انجام شد.
 

کلیدواژه‌ها


[1] خسروی، ع، حسینیان، م، طراحی تصفیه خانه‌های پساب صنایع نساجی، چاپ اول، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران،(1368). [3] ملکی آ، زندسلیمی ی، شاه‌مرادی ب، رضایی ر، بردل م، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 4، 108-101، (1390).