نانوساختارهای اورگانوسیلیکای مزوحفره تناوبی: معرفی، ستز و کاربرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه نانومواد، دانشکده نانوفناوری، پردیس علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه سمنان

چکیده

ترکیب های ارگانوسیلیکای مزوحفره تناوبی PMO در سال های اخیر به عنوان یکی از موضوعات مهم پژوهشی مطرح شده اند. نانوساختارهای PMO از آلکوکسی سیلان های با اتصال آلی و بدون استفاده از منبع سیلیکا تهیه می شوند. با توجه به گستره ی انتخاب نوع پیش ماده ی حاوی سیلیکا، اتصال دهنده ی آلی و دیگرمتغیرهای سنتز، تنوع در ماهیت شیمیایی دیواره حفره های اورگانوسیلیکای تناوبی بسیار گسترده است به طوری که این مواد کاربردهای گسترده ای از جمله به عنوان جاذب گاز و مولکول، کاتالیست، انتقال دهنده ی دارو و ژن، الکترونیک، سنسورها و تصفیه آب دارند. با توجه به موارد ذکر شده، در سال های اخیر نانوساختارهای PMO بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. در نوشته‌ی حاضر روش های سنتز ترکیب های PMO در مقیاس نانومتری، ساختارهای مختلف سنتز شده و برخی کاربردهای مهم این مواد در کاتالیست ها، پزشکی و تصفیه آب شرح داده شده است.
 

کلیدواژه‌ها