اثرات نانوذرات بر ریزجانداران خاکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه تبریز

چکیده

نانوذرات به‌عنوان پایه و اساس فناوری نانو در زمینه کشاورزی به‌ویژه علوم خاک سهم به‌سزایی داشته است. نانوذرات به‌خاطر ویژگی‌های خاصشان، به‌طور گسترده در محصولات استفاده می‌شوند اما شواهد کافی وجود دارد که آن‌ها اثرهای سمی بر ریزجانداران خاکزی میشوند. جذب سلولی این ذرات ممکن است، با تولید گونه‌های فعال اکسیژن باعث ایجاد سمیت سلولی شود، به این دلیل ارزیابی خطرات زیستمحیطی نانوذرات در طول چرخه عمر نانوذرات امری لازم و ضروری میباشد. مطالعه برهمکنش بین نانوذرات و محیط خاک برای درک برهمکنش‌های موجود بسیار حائز اهمیت است. مطالعات اخیر موجود در ارتباط با منابع ورود نانوذرات فلزی در خاک و واکنشپذیری نانوذرات و اثر سمیت نانوذرات مهندسی شده بر ریزجانداران خاکزی در این بررسی بیان شده است. لازم به ذکر است با توجه به اینکه در مطالعه تأثیرات سمیت نانوذرات بر ریزجانداران خاکزی جنبه‌های مختلفی بررسی شده است. برقراری یک ارتباط بین مطالعات موجود بسیار دشوار است.
 

کلیدواژه‌ها