مروری بر سیمای تغییرشکل با دوقلویی و مناطق نقص چینش در فلزات نانوکریستالی شبیه‌سازی‌شده با دینامیک مولکولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، دانشگاه مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

چکیده

تفاوت در خواص مکانیکی مواد نانوکریستال از تفاوت در مکانیزم تغییرشکل این مواد ناشی می شود. از این رو، برای بهبود خواص مکانیکی می بایست ابتدا مکانیزم های تغییرشکل به‌خوبی شناخته شوند و سپس پارامتر هایی که باعث تثبیت نوع مشخصی از مکانیزم می شود بررسی گردند. ابعاد دانه، یکی از مهم ترین عواملی است که می تواند مکانیزم تغییرشکل مواد را از برش با لغزش نابه جایی کامل، به لغزش مرزدانه ای و یا به مناطق نقص در چینش و لغزش دوقلویی تغییر دهد. از طرفی تغییرشکل پلاستیک ماده با یک مکانیزم مشخص از دیدگاه انرژی نیز قابل طرح و بررسی است. از آن جا که شبیه سازی دینامیک مولکولی دقیق ترین و کم‌هزینه‌ترین ابزار در بررسی خواص مکانیکی نانومواد به شمار می رود، اخیراً پژوهش های زیادی درزمینه‌ی تحلیل پلاستیسته مواد نانوکریستالی با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی انجام شده است. بدین منظور در مقاله حاضر، مروری بر مراحل شکل گیری و گسترش مناطق نقص در چینش و دوقلویی ها به عنوان دو مکانیزم مهم تغییرشکل مواد نانوکریستالی صورت گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها