مطالعه مروری بر انواع نانو سامانه‌های هدفمند مغناطیسی حامل داروی دوکسوروبیسن و تاثیر آن ها بر مرگ سلول‌های سرطانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده

سرطان یکی از بیماری‌های مهلکی است که هنوز بشر علارقم پیشرفت‌های زیاد قادر به کنترل آن نشده است. دوکسوروبیسن یکی از داروهای مرسومی است که در شیمی درمانی سرطان استفاده می شود و به دلیل تاثیر سیستمیک و سمیت بالا بر بافت های سالم بدن کاربرد آن با محدودیت روبروست. فناوری نانو با تولید نانو ذرات هدفمند مغناطیسی جهت رسانش مستقیم این دارو به سلول های سرطانی بسیاری از محدودیت ها و اثرات جانبی استفاده از آن را برداشته است. امروزه انواع نانو سامانه های هوشمند مغناطیسی بر اساس نانو ذرات اکسید آهن که انتقال هدفمند دوکسوروبیسین به بافت تومور را میسر می سازند توسعه پیدا کرده اند و قابلیت هدفمند سازی هر یک از این سامانه های دارویی توسط لیگاندهای هدفمند مولکولی مختص سلول های سرطانی و نیز بکارگیری میدان مغناطیسی خارجی جهت متمرکز کردن این نانو سامانه های مغناطیسی در مکان تومور فراهم شده است. مقاله حاضر پتانسیل نانوذرات اکسیدآهن را در طراحی نانوحامل‌های مغناطیسی جدید و هدفمند، برای انتقال و تقویت سمیت داروی دوکسوروبیسن به سلول های سرطانی را شرح می دهد.
 

کلیدواژه‌ها