بررسی محاسباتی عملکرد ساختارهای مختلف نانو جاذب اکسیدروی در حذف یون نیترات از محیط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزشی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود، دورود

چکیده

ییکی از حادترین مشکلات محیط زیست در دهه های اخیر، افزایش غلظت آلاینده ها در محیط از جمله آنیون نیترات است. هدف این مقاله مطالعه و بررسی استفاده از نانوجاذب های اکسیدروی برای حذف این آلاینده و مقایسه ی این نانوجاذب ها باهم و در نهایت پیشنهاد بهترین گزینه برای جذب نیترات، می باشد. برای محاسبه برهمکنش آلاینده با نانوجاذب اکسیدروی،‌ ابتدا تمامی ساختارها بصورت مجزا توسط روش DFT بر پایه B3LYP/6-31 G بهینه گردید و سپس کمپلکس ایجاد شده مابین یون نیترات و نانوجاذب های اکسیدروی شبیه سازی و بهینه شد. نانوجاذب های اکسیدروی بکار رفته در این تحقیق عبارتند از: 1- نانوتیوب اکسیدروی 10،10، 2- نانوتیوب اکسید روی 14،0، 3- نانو ذره ورتزیت اکسیدروی و 4- نانوقفس اکسیدروی Zn12O12 می باشد. خواص ساختاری و ترمودینامیک آن توسط روش مذکور محاسبه گردیده است که در مقایسه بین نانوجاذب های اکسیدروی،‌ نانوتیوب اکسیدروی 14، 0 ، تمایل بیشتری به جذب آلاینده از محیط را نشان داد.
 

کلیدواژه‌ها