تهیه و مطالعه خواص گرمایی نانوکامپوزیت‌های پلی آمیدی جدید تقویت شده با هیدروکسید دوگانه لایه‌ای منیزیم-آلومینیوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

در این پژوهش، نانوکامپوزیت‌های جدید با زمینه پلی آمیدی PA تقویت شده با هیدروکسید دوگانه لایه ای منیزیم-آلومینیوم اصلاح شده OLDH تهیه، و خواص گرمایی آن‌ها بررسی گردید. PA توسط واکنش پلیمریزاسیون مستقیم تهیه شد و ساختار آن توسط روش های اسپکتروسکوپی مادون قرمز تبدیل فوریه FTIR و رزونانس مغناطیسی هسته NMR تایید شد. OLDH به صورت تک مرحله ای توسط واکنش هم رسوبی در حضور ترکیب Orange II تهیه گردید و ساختار آن توسط FTIR و الگوی پراش پرتو X تایید شد. نانوکامپوزیت ها PANC به روش محلول و قالب ریزی توسط پلی آمید سنتزی و درصدهای متفاوت از OLDH تهیه شدند. نتایج حاصل از الگوی پراش پرتو X و میکروسکوپ روبشی الکترونی SEM توزیع یکنواخت مناسبی از لایه های LDH را در زمینه PA نشان داد. رفتار گرمایی PA و PANC توسط روش های آنالیز وزن سنجی حرارتی TGA در اتمسفر نیتروژن و همچنین انتقالات گرمایی نمونه ها توسط گرماسنجی روبشی تفاضلی DSC مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج TGA، افزایش لایه های LDH در مقادیر پایین، موجب بهبود خواص گرمایی PA گردید. همچنین نتایج شاخص محدودیت اکسیژن LOI، نشان داد که PA خواص دیر سوزی داشته و با افزایش OLDH تا 5 درصد وزنی، خاصیت دیرسوزی آن افزایش پیدا می کند.
 

کلیدواژه‌ها


سیده سارا شفیعی، مهران صولتی، رضا کلانتری، علی صمدی، تاثیر فرآیند هیدروترمال بر خواص فیزیکی و زیست نانورس آنیونی از نوع کلسیوم-آلومینیوم، نشریه علم و مهندسی سرامیک، شماره 3، زمستان 1391.