بررسی تأثیر ناخالصی آهن بر خواص ساختاری و الکتریکی نانوحسگرهای اپتیکی اکسیدروی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فیسیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده

به طور کلی در این مطالعه به بررسی نانوساختارهای اکسیدروی و نحوه عملکرد آن به عنوان حسگر نوری و همچنین اصول و ‏طریقه سنتز نانوساختارهای اکسیدروی آلاییده شده با آهن پرداخته شده است. در ابتدا به مکانیزم جذب نور فرابنفش توسط ‏نانوساختارهای یک بعدی اشاره شده، سپس سنتز نانوساختارهای آلاییده شده با آهن و تاثیر این ناخالصی بر مورفولوژی و ‏خواص الکتریکی آن مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت کاربردهای آن بیان شده است.‏

کلیدواژه‌ها