بسته بندی موادغذایی و ضرورت کاربرد نانوفناوری در آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، واحد علوم دارویی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 گروه نانوشیمی، دانشکده شیمی دارویی، واحد علوم دارویی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

بسته بندی مواد غذایی راه کاری حیاتی برای تضمین ایمنی آن ها است. با توجه به رشد روزافزون جمعیت و نیاز به حفظ منابع برای نسل های آینده روش های جدید بسته بندی مواد غذایی حائز اهمیت شده است. در این میان نانوفناوری می تواند نقش موثری در این مهم داشته باشد و استفاده از نانومواد سبب گسترش افزایش زمان ماندگاری و حفاظت مواد غذایی در برابر اکسیژن، نور، میکروارگانیسم و رطوبت می شود. خواص متمایز در نانومواد به دلیل مساحت سطح تماس بالا مشاهده می شود. از جمله نانوموادی که به صورت گسترده در بسته بندی مواد غذایی استفاده می شوند می توان به نانوذرات با ساختار صفربعدی نظیر نانونقره و نانومیله ها با ساختار یک بعدی نظیر نانواکسید روی با خاصیت ضدباکتری و همچنین نانوصفحه ها با ساختار دوبعدی نظیر نانورس با خاصیت سد عبوری در برابر اکسیژن اشاره نمود. در این مقاله مروری سعی شده است انواع نانوکامپوزیت ها به خصوص بر پایه ترکیبات زیست سازگار مورد استفاده در بسته‌بندی مواد غذایی معرفی و بررسی شوند.

کلیدواژه‌ها


1. H, Wei; Y, YanJun; L, NingTao; W, LiBing; Application and Safety Assessment for Nano-Composite Materials in Food Packaging. Chinese Science Bulletin 56(12) 1216–1225, 2011. 2. B, Farhang; Global Issues in Food Science and Technology. 2009. 3. Z, Huang; H, Chen; A, Yip; G, Ng; F, Guo; Z.K, Chen; M.C, Roco; Longitudinal Patent Analysis for Nanoscale Science and Engineering: Country, Institution and Technology Field. Journal of Nanoparticle Research 5 333-363, 2003. 4. H, Chen; J, Weiss; F, Shahidi; Nanotechnology in Nutraceuticals and Functional Foods. Food Tech 60(3) 30–36, 2006. 5.https://en.wikipedia.org/wiki/Nanotechnology#Applications. 6. G, Christina; V, Dirk; I, Arnout; V, Blaaderen; A General Method to Coat Colloidal Particles with Silica. Langmuir 19(17) 6693–6700, 2003. 7. P, Sanguansri; M.A, Augustin; Nanoscale Materials Development a Food Industry Perspective”, Trends in Food Science