بررسی آخرین پیشرفت­‌ها در زمینه سنتز نانو­ذرات از محیط محلول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی

چکیده

به‌طور‌کلی در این مطالعه اصول و طریقه سنتز نانو‌ذرات در محیط محلول به سه روش احیای شیمیایی، احیای فتوشیمیایی-تشعشعی و روش شیمیایی ضدحلال، در سال‌های اخیر بررسی و مطالعه گردید. در ابتدا اهمیت سنتز نانوذرات به‌روش شیمیایی و ارجعیت این روش‌ها بر روش‌های فیزیکی بحث گردید؛ سپس روش احیای‌شیمیایی و نانوذرات سنتز شده به‌روش احیای شیمیایی در سال‌های اخیر مطالعه گردید. در ادامه سنتز نانوذرات به‌روش احیای فتوشیمیایی-تشعشعی و مطالعات انجام شده توسط این روش در سال‌های اخیر بررسی و مرور گردید و در‌نهایت به مطالعه روش استفاده از ضدحلال جهت سنتز نانوذرات و همچنین نانوذرات سنتز شده به این روش پرداخته شد. نتایج، برتری روش ضدحلال نسبت به سایر روش‌ها را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها