بررسی اثر اندازه کلاسترها روی خواص نانو ساختارهای MoS2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده صنعت نفت، پژوهشکده توسعه فن‌آوری‌های پالایش

چکیده

بدلیل اهمیت نانو ساختارهای MoS2 در‌نانوتکنولوژی و خصوصاً درفرآیند HDS، اثر اندازه روی ساختار این دسته از نانومواد و خواص مرتبط آن در این مطالعه بررسی می‌شود و ماهیت فازها و سایت های فعال این ساختارها ارزیابی شده تا در طراحی و ساخت کاتالیست های جدید و بهینه کردن عملکرد آن‌ها استفاده شود. در‌این‌مطالعه، برای‌اولین‌بار‌از‌تصاویر STMهمراه با محاسبات DFT برای تهیه نقشه و دسته بندی ساختارهای اتمی MoS2 ‌بعنوان تابعی از اندازه استفاده می‌شود. یک وابستگی بسیار زیاد در ساختار الکترونی و مورفولوژی به اندازه و یک گذار‌ساختاری‌در‌اندازه های مشخصی از کلاسترها مشاهده گردید که نشان داد ساختار لبه و در نتیجه خواص کاتالیستی مرتبط با آن بسیار به اندازه کلاسترها وابسته‌است. در‌قسمت‌آخر، مسیر واکنش روی این لبه های وابسته به اندازه بررسی گردید و مشخص شد که مسیر DDSروی‌لبه سولفور و مسیر HYDروی لبه مولیبدن انجام می‌گردد. از نتایج حاصل می‌توان با کنترل شرایط ‌درسنتز نانوکلاسترها با اندازه مطلوب، بالاترین فعالیت کاتالیستی را بدست آورد و راندمان فرآیند را بالا برد.

کلیدواژه‌ها