نانومواد و پروتئین کرونا: مروری بر سرنوشت نانومواد در محیط فیزیولوژیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه نانوتکنولوژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 پژوهشکده علوم، پژوهشگاه علوم و پتروشیمی ایران، تهران، ایران

3 گروه فارماسیوتیکس و نانوتکنولوژی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران

5 گروه نانوتکنولوژی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

نانوذرات و سایر مواد نانو به طور چشمگیری برای استفاده در کاربردهای زیست‌پزشکی مانند تصویربرداری، دارورسانی و درمان هایپرترمیا مورد توجه قرار گرفته اند. بنابراین، شناخت برهمکنش نانومواد با سیستم‌های زیستی نقشی کلیدی در استفاده‌ی ایمن و کارآمد آنها ایفا می‌کند. ثابت شده است که به محض ورود نانومواد به محیط زیستی، سطح آنها توسط پروتئین کرونا پوشیده می-شود. محیط‌های بیولوژیکی سطح نانومواد را تغییر می‌دهند و بنابراین پاسخ‌های بافتی/سلولی به ترکیب کرونا بستگی دارند. در این مقاله، ابتدا تغییرات کرونا با توجه به خواص فیزیکوشیمیایی نانومواد (به عنوان مثال اندازه، شکل، بار سطحی، گروه‌های عاملی سطح و آب‌دوستی/آب‌گریزی) مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم کار اثر پروتئین کرونا روی جذب سلولی غیر ویژه، سمیت، توزیع زیستی و کارآیی هدفمندی مورد بحث قرار گرفته است. علاوه براین، تکنیک‌های لازم برای مطالعه‌ی ساختار و ترکیب پروتئین کرونا و رابطه‌ی بین ماهیت سنتزی، ماهیت بیولوژیکی و پاسخ فیزیولوژیکی این نانوذرات بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها