ساخت و ارزیابی عملکرد نانوزئولیت H-Beta درجذب ترکیبات تیوفنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده توسعه فناوری‌های پالایش

چکیده

نانو زئولیت بتا با نسبت مولی Si/Al =20 در دمای 438 K و زمان کریستالیزاسیون 24 ساعت به روش هیدروترمال سنتز شد. ساختار نانو زئولی تهای ساخته شده توسط آنالیزهای FE-SEM, BET, XRD و TEM مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت فرآیند گوگردزدایی جذبی، نانوزئولیت سنتز شده مورد ارزیابی عملکرد قرارگرفت. دو نوع ترکیب گوگردی تیوفن و بنزوتیوفن در دوحالت همراه و بدون حضور گونه رقیب تولوئن جهت گوگردزدایی درنظر گرفته شدند. بررسیهای انجام شده نشان دهنده ظرفیت مناسب جذب ترکیبات گوگردی، به خصوص ترکیبات با اندازه مولکولی کوچک، توسط نانوزئولیت بتا میباشد.

کلیدواژه‌ها


1. B. Zhang, Z. Jiang, J. Li, Y. Zhang, F. Lina, Y. Liu, , C. Li, Catalytic oxidation of thiophene and its derivatives via dual activation for ultra-deep desulfurization of fuels, J. Catal. 287(2012) 5–12. 2. S. Y. Yu, T. Waku, E. Iglesia, Catalytic desulfurization of thiophene on H-ZSM5 using alkanes as coreactants, Appl. Catal., A., 242(2003) 111–121. 3. Y. Shi, X. Yang, F. Tian, C. Ji, Y. Chen, Effects of toluene on thiophene adsorption over NaY and Ce(IV)Y zeolites, J. Nat. Gas Chem., 21(2012) 421– 425. 4. D. Yi, H. Huang, X. Meng, L. Shi, Adsorption– desorption behavior and mechanism of dimethyl disulfide in liquid hydrocarbon streams on modified Y zeolites, Appl. Catal., B.,27(2014) 377–386. 5. S. Soltanali, R. Halladj, A. Rashidi, M. Bazmi, Application of D-optimal experimental design in nano-sized ZSM-5 synthesis for obtaining higher crystallinity, Cryst. Res. Technol. 49 (2014) 366– 375. 6. S. Soltanali, R. Halladj, F. Ektefa, A computational exploration into isomorphously substituted effects on hydrogen electric field gradient and chemical shielding tensors in the H-ZSM-5 zeolite Asia-Pac. J. Chem. Eng. (2014) DOI: 10.1002/apj.1786.