بررسی عوامل موثر بر عملکرد نانوذرات در فرایند تشکیل هیدرات گازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه صنعت نفت، تهران آزمایشگاه پدیده های انتقال و فناوری نانو، دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

2 آزمایشگاه پدیده های انتقال و فناوری نانو، دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

3 پژوهشگاه صنعت نفت، تهران

چکیده

با توجه به گسترش استفاده از نانو ذرات در فرایند تشکیل هیدرات گازی به منظور کاهش زمان القا و همچنین افزایش حجم گاز ذخیره سازی، در این تحقیق سعی شده بر اساس مطالعات انجام شده عوامل موثر بر عملکرد نانوذرات در این فرایندها معرفی و بررسی شود. مهمترین این عوامل خواص حرارتی، هندسه، اندازه، تخلخل، غلظت و پایداری نانوذرات م یباشند. بطوریکه با افزایش غلظت نانوذرات تازمانیکه نانوسیال حاصل از آن پایداری بلند مدت داشته باشد موجب کاهش زمان القا م یشود. همچنین با کاهش اندازه نانوذرات و افزایش تخلخل ساختاری آن م یتوان با افزایش سرعت هسته زائی روند فرایند تشکیل هیدرات را تسریع نمود. به علاوه استفاده از نانوساختارهای کربنی به دلیل اینکه موجب بهبود بیشتر خواص حرارتی آب م یشود توزیع یکنواخت تر المان گرمائی در راکتور برقرار شده و درنتیجه راندمان فرایند تشکیل هیدرات افزایش م ییابد. از این رو نتیجه م یشود نانوساختارهای کربنی که دارای تخلخل بیشتر، هندسه ناهمگون تر با زوایای تیز بیشتری باشند زمان القای فرایند تشکیل هیدرات گازی را بیشتر کاهش م یدهند. همچنین استفاده از مواد فعال کننده سطحی علاوه بر ایجاد پایداری بیشتر ساختارهای کربنی خود نیز فرایند تشکیل هیدرات را تسریع میکنند.
 

کلیدواژه‌ها


زهرا طاهری، حسین رحیمی منفرد، علی اسماعیل زاده، قاسم خاتین زاده،خداداد نظری، بررسی پارامترهای موثر بر نرخ تشکیل هیدرات گازی، دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران، گاز دانشگاه سمنان (1392).