نانوکامپوزیت های بسپاری؛ نسل جدیدی از کامپوزیت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کاشان، پردیس علوم، دانشکده شیمی

چکیده

نانوکامپوزیتها طبقه ی جدیدی از مواد چندسازه با ب هه مفشردگی فیزیکی فاز آلی و فاز معدنی چندنانومتری م یباشند. این مواد به دلیل ای نکه دارای ریخ تشناختی خوب، خواص یکنواخت و پتانسیل کاربردی متعدد در زمین ههایی از قبیل اپتیک، الکترونیک، مکانیک، غشاء، پوش شهای محافظ، کاتالیزگرها، ح سگرها و ... هستند، در سا لهای اخیر بسیار جلب توجه کرد هاند. نانوکامپوزی تها بسته به نوع فاز پیوسته به انواع گوناگونی با خواص مکانیکی، حرارتی و شیمیایی متفاوت تقسی م م یشوند: نانوکامپوزی تهای سرامیکی، نانوکامپوزی تهای پلیمری و نانوکامپوزی تهای فلزی. نانوکامپوزی تهای پلیمری از نظر تجاری موادی با اهمیت هستند که به دلیل فرایندپذیری و خواص مناسب فا زهای پیوست هی پلیمری از کاربردهای زیادی برخوردارند. پژوه شها نشان داده است که تنها استفاده از مقدار بسیار کمی از نانوپرکننده ها ) 2- 1 درصد وزنی( در پلیمرها سبب بهبود و تقویت خواص مواد پلیمری نسبت به ماکروکامپوزیتهای مشابه میشود.

کلیدواژه‌ها