بررسی جذب سطحی داروی سرترالین بر روی نانو قفس فولرن به عنوان حامل داروهای ضد افسردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

سرترالین یک داروی ضد افسردگی است که برای درمان افسردگی، حملات پانیک، اختلال وسواس فکری، اختلال استرس پس از سانحه، اختلال اضطراب اجتماعی، اختلال بدشکلی بدن و PMS شدید استفاده می شود. در کار حاضر ویژگی های مربوط به واکنش پذیری و ساختار شیمیایی مرتبط با خصوصیت دارویی، داروی ضد افسردگی سرترالین، در فرایند جذب سطحی سرترالین بر روی فولرن(به عنوان جاذب) در فاز گازی با استفاده از (DFT/ B3LYP/6-311+G (d, p بدست آمده است. پدیده جذب روی مولکول فولرن به صورت شیمیایی مورد بررسی قرارگرفته است و انرژی جذب محاسبه گردیده است. محاسبات ساختار شیمیایی از جمله (ممان دو قطبی)، ویژگی های ترمودینامیکی شامل (انرژی آزاد گیبس، آنتالپی، آنتروپی و همینطور ظرفیت ترمودینامیکی) و همچنین پارامترهای الکترونیکی نظیر (σ, µ, ω, χ and η) که موثر در توجیه رفتار شیمیایی ترکیب می باشند، محاسبه شده است. محاسبات پایداری و قابلیت واکنش پذیری توسط انرژی های HOMO و LUMO سرترالین نیز محاسبه شده اند. پنج ناحیه فعال شیمیایی برای سرترالین یافت شده است که پایداری ترمودینامیکی در تمامی آن ها نشان داده شده است. این جذب سطحی به انتقال سرترالین به سیستم های بیولوژیکی کمک می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Adsorption of Sertraline on Fullerene as anti-depression drug carriers

نویسندگان [English]

 • Ala Safamanesh
 • sayed ali ahmadi
 • Enayatollah Sheikhhosseini
 • Dadkhoda Ghazanfari
Department of Chemistry, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Sertraline is an antidepressant drug used to treat depression, panic attacks, obsessive-compulsive disorder, post-traumatic stress disorder, social anxiety disorder, body dysmorphic disorder, and severe PMS. In the present work, the properties related to the reactivity and chemical structure related to the medicinal properties of the antidepressant drug sertraline, in the process of adsorption of sertraline on fullerene (as an adsorbent) in the gas phase using DFT / B3LYP / 6-311 + G (d, p) has been obtained. The adsorption phenomenon on the fullerene molecule has been chemically studied and the adsorption energy has been calculated. Calculations of chemical structure including (dipolar moment), thermodynamic properties including (Gibbs free energy, enthalpy, Entropy as well as thermodynamic capacity) as well as electronic parameters such as (σ, µ, ω, χ and η) that are effective in justifying the chemical behavior of the compound have been calculated. Stability and reactivity calculations by HOMO and LUMO sertraline energies Five chemically active regions for sertraline have been found, all of which have been shown to have thermodynamic stability, and this adsorption helps to transfer sertraline to biological systems

کلیدواژه‌ها [English]

 • DFT
 • Sertraline
 • C60
 • Buckyball
 • Reactivity
[1] K. Bezchlibnyk-Butler, I. Aleksic, S. H.  Kennedy, Journal of Psychiatry and Neuroscience, 25, 241-254, )2000(.
[2] M. S. De Lima, Evidence-Based Mental Health, 4(3), 80, )2001(.
[3] S. H. Kang, G. Kim, Y. K. Kwon, Journal of Physics: Condensed Matter, 23, 505301, )2011(.
[4] S. Mallawaarachchi, M. Premaratne, P. K. Maini, IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 25, 1-8, )2018.
[5] L. Kalaugher, Physics World, 18, 9, )2005(.
[6] S. Wang, K. Poon, Z. Cai, Journal of hazardous materials, 342, 643-650, )2018.
[7] M. Adolfsson-Erici, M. Pettersson, J. Parkkonen, J. Sturve, Chemosphere, 46, 1485-1489, )2002(.
[8] M. Zhao, Z. Huang, S. Wang, L. Zhang, C. Wang, Microporous and Mesoporous Materials, 294, 109905, )2020(.
[9] X. M. Lopez‐Fernandez, H. R. Khataee, M. Y. Ibrahim, S. Sourchi, L. Eskandari, M. T. Noranis, COMPEL-The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering, 31, 2, 387-400, )2012(.
[10] A. E. Yavuz, S. H. Bayarı, N. Kazancı, Journal of Molecular Structure, 924, 313-321, )2009(.
[11] M. S. Garelli, F. V. Kusmartsev, The European Physical Journal B-Condensed Matter and Complex Systems, 48, 199-206, )2005(.
[12] A. Takzare, D. D. Ghafoor, A. F. Siddiqi, S. Ravali, M. Shalbaf, M. Bakhtiar, Journal of Drug Delivery Science and Technology, 52, 818-824, )2019(.
[13] A. Ceulemans, J. T. Muya, G. Gopakumar, M. T. Nguyen, Chemical Physics Letters, 461, 226-228, )2008(.
[14] J. T. Muya, M. T. Nguyen, A. Ceulemans, Chemical Physics Letters, 483, 101-106, )2009(.
[15] S. Jo, S. Kim, B. H. Lee, A. Tandon, B. Kim, S. H. Park, M. K. Kim, International journal of molecular sciences, 19, 1895, )2018(.
[16] C. Wang, W. Huang, J. Lin, F. Fang, X. Wang, H. Wang, Chemosphere, 241, 125086, )2020(.
[17] M. Shen, W. Jia, Y. You, Y. Hu, F. Li, S. Tian, J. Li, Y. Jin, D. Han, Nanoscale research letters, 8, 1-6, )2013(.
[18] Y. Shirai, A. J. Osgood, Y. Zhao, K. F. Kelly, J. M. Tour, Nano Letters, 5, 2330-2334, )2005(.
[19] C. Lee, X. Wei, J. W. Kysar, J. Hone, science, 321, 385-388, )2008(.
 [20] V. V. Kleandrova, F. Luan, A. S. Planche, M. N. D. S. Cordeiro, Current Bioinformatics, 10, 565-578, )2015(.
[21] S. K. Sharma, L. Y. Chiang, M. R. Hamblin, Nanomedicine, 6, 1813-25, 2011.
[22] M. Caricato, M. J. Frisch, eds., Gaussian 09: IOps Reference. Gaussian, )2009(.
دوره 18، شماره 66
خرداد 1401
صفحه 21-26
 • تاریخ دریافت: 27 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 10 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 22 اسفند 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 07 اردیبهشت 1401