تاثیر پگیله‌کردن بر مشخصه‌های اپتیکی و ساختاری نانوساختارهای WO3 سنتز شده با روش سل-ژل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فیزیک دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

امروزه اکسید تنگستن کاربرد گسترده ای در کاربردهای مختلف پزشکی و صنعتی یافته است. پلی‌اتیلن گلیکول می‌تواند به عنوان عاملی مناسب برای کنترل ویژگی‌های نانوذرات مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، در این مقاله تاثیر غلظت‌های مختلف پلی‌اتیلن گلیکول بر نانوساختارهای اکسید تنگستن سنتز شده با روش سل-ژل مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج موید تاثیر قابل توجه پگیله‌کردن این نانوساختار بر روی مشخصه‌های اپتیکی و ساختاری آنها است. نتایج آنالیز XRD نشان می‌دهد که پگیله‌کردن باعث کاهش کیفیت بلوری ساختار اکسید تنگستن می‌شود و ساختار از حالت تکفاز (فاز اورتورومبیک) به حالت چند فاز تبدیل می‌شود. بررسی مورفولوژی نشان می‌دهد که پگیله‌کردن اکسید تنگستن با غلظت‌های کمتر پلی‌اتیلن گلیکول باعث ایجاد ساختارهای کوچکتر نسبت به ساختار غیرپگیله WO3 می‌شود در حالیکه صفحات بزرگتر در غلظت‌های بالاتر پلی‌اتیلن‌گلیکول ظاهر می‌شود. بررسی مشخصه‌های اپتیکی نشان می‌دهد که پگیله‌کردن باعث افزایش بازتاب نور میشود و انتقال به آبی در لبه جذب و انرژی گاف نواری با پگیله‌کردن اتفاق می‌افتد. همچنین، قله‌های مشخصه WO3 در طیف FTIR تمام نمونه‌های اکسید تنگستن پگیله و غیرپگیله مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of pegylation on optical and structural properties of WO3 nanostructures synthesized by sol-gel method

نویسندگان [English]

  • Mahbuobeh Abbaspour
  • Maryam Aliannezhadi
  • Fatemeh Shariatmadar Tehrani
Semnan University
چکیده [English]

Today, tungsten oxide is widely used in various medical and industrial applications. Polyethylene glycol can be used as a suitable agent to control the properties of nanoparticles. Therefore, in this paper, the effect of different concentrations of polyethylene glycol on synthesized tungsten oxide nanostructures using sol-gel method is investigated. The results confirm that the pegylation significantly affect the optical and structural properties of tungsten oxide nanostructures. The results of XRD analysis show that pegylation reduces the crystalline quality of this nanostructure and the crystalline structure changes from single-phase (orthorombic) to multi-phase. Morphological investigations declare that pegylation of tungsten oxide with lower concentrations of polyethylene glycol results in smaller particles than the non-polygylated structure of WO3, while larger plates appear at higher concentrations of polyethylene glycol. Also, optical analysis shows that pegilation increases the light reflection of nanostructures. Furthermore, blue shift of absorption edge and energy bandgap occurs by pegylation of tungsten oxide nanostructures. Also, characteristic tungsten oxide peaks are observed in the FTIR spectra of all polygylated and non-polygylated structure of WO3.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tungsten oxide
  • Polyethylene glycol
  • Sol-gel synthesis
  • Cancer treatment
[1] P. Cox, Oxford, Chaps, 2, 3, (1992).
[2] S.-H. Li, W. Yang, Y. Liu, X.-R. Song, R. Liu, G. Chen, C.-H. Lu, H.-H. Yang, Nano Research, 11, 4859-4873, (2018).
[3] J. Sheng, L. Zhang, L. Deng, Y. Han, L. Wang, H. He, Y.-N. Liu, Chemical Engineering Journal, 383, 123071, (2020).
[4] S. Bruyère, V. Potin, M. Gillet, B. Domenichini, S. Bourgeois, Thin Solid Films, 517, 6565-6568, (2009).
[5] R. Huirache-Acuña, F. Paraguay-Delgado, M. Albiter, J. Lara-Romero, R. Martínez-Sánchez, Materials characterization, 60, 932-937, (2009).
[6] M. Abbaspoor, M. Aliannezhadi, F.S. Tehrani, Optical Materials, 121, 111552, (2021).
[7] T. Kida, A. Nishiyama, M. Yuasa, K. Shimanoe, N. Yamazoe, Sensors and Actuators B: Chemical, 135, 568-574,  (2009).
[8] M. Deepa, M. Kar, D. Singh, A. Srivastava, S. Ahmad, Solar energy materials and solar cells, 92, 170-178, (2008).
[9] Z. Zhang, R.W. Hicks, T.R. Pauly, T.J. Pinnavaia, Journal of the American Chemical Society, 124, 1592-1593, (2002).
[10] R.F. de Farias, U. Arnold, L. Martınez, U. Schuchardt, M.J. Jannini, C. Airoldi, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 64, 2385-2389, (2003).
[11] V.R. Calderone, A. Testino, M.T. Buscaglia, M. Bassoli, C. Bottino, M. Viviani, V. Buscaglia, P. Nanni, Chemistry of materials, 18, 1627-1633, (2006).
[12] T. Kimijima, K. Kanie, M. Nakaya, A. Muramatsu, Applied Catalysis B: Environmental, 144, 462-467, (2014).
[13] Y. Hao, X. Wang, L. Li, Nanoscale, 6, 7940-7946,  (2014).
[14] G. Xu, Z. Tao, Y. Zhao, Y. Zhang, Z. Ren, G. Shen, G. Han, X. Wei, CrystEngComm, 15, 1439-1444, (2013).
[15] F.A. Rabuffetti, H.-S. Kim, J.A. Enterkin, Y. Wang, C.H. Lanier, L.D. Marks, K.R. Poeppelmeier, P.C. Stair, Chemistry of Materials, 20 (2008).
[16] E. Luévano-Hipólito, A. Martínez-de la Cruz, Q. Yu, H. Brouwers, Ceramics International, 40, 12123-12128,  (2014).
[17] G.F. de Lima, A.G. de Souza, D.S. Rosa, Journal of Molecular Liquids, 268, 415-424, (2018).
[18] M.S. Jabir, U.M. Nayef, W.K.A. Kadhim, Nano Biomedicine & Engineering, 11, 18-27, (2019).
[19] H. Ahmadian, F.S. Tehrani, M. Aliannezhadi, Materials Research Express, 6, 105024, (2019).
[20] G.D. Venkatasubbu, S. Ramasamy, V. Ramakrishnan, J. Kumar, Advanced Powder Technology, 24, 947-954,  (2013).
[21] S. Naghibi, H.R.M. Hosseini, M.A.F. Sani, M.A. Shokrgozar, M. Mehrjoo, Ceramics International, 40, 5481-5488, (2014).
[22] N.D. Abazović, M.I. Čomor, M.D. Dramićanin, D.J. Jovanović, S.P. Ahrenkiel, J.M. Nedeljković, The Journal of Physical Chemistry B, 110, 25366-25370, (2006).
[23] M. Deepa, N. Sharma, P. Varshney, S. Varma, S. Agnihotry, Journal of materials science, 35, 5313-5318,  (2000).
[24] F.S. Tehrani, H. Ahmadian, M. Aliannezhadi, The European Physical Journal Plus, 136, 1-11, (2021).
[25] F.S. Tehrani, H. Ahmadian, M. Aliannezhadi, Materials Research Express, 7, 015911, (2020).