طیف سنجی استارک (جذبی-الکترونی) و کاربردهای آن در شناسایی نانومواد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

تهران، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده شیمی

چکیده

در سال‌های اخیر محققین در رشته های متعدد علوم برای شناسایی مواد و ویژگی‌های آن‌ها به دنبال به کارگیری روش‌های نوینی هستند که گونه‌ی مورد مطالعه بدون جدا شدن از محیط واکنش، در محیط واقعی بررسی شود. میدان الکتریکی یکی از مهمترین عوامل موثر بر ساختار و ایجاد تغییر بر روی مواد در محیط واقعی است. میدان الکتریکی در محیط مورد بررسی که شامل تمام فرآیند‌ها و انتقالات که شامل حرکت بار الکتریکی هستند، تاثیر‌گذار است. طیف سنجی جذبی-الکترونی (طیف سنجی استارک)، روشی است که در آن طیف جذبی گونه در حضور و عدم حضور میدان الکتریکی بررسی می‌شود. حضور میدان الکتریکی تغییراتی را در گشتاور دوقطبی ایجاد می‌کند، که در نحوه‌ی ارتباط، نزدیک شدن اجزا مختلف در محیط واکنش، نوع برهمکنش‌ها و نحوه تاثیر آن‌ها بر یکدیگر، اطلاعات فراوانی را می‌دهد. با بررسی این اطلاعات می‌توان فرآیند های صورت گرفته در یک محیط طبیعی را پیش‌بینی نمود و همچنین از این روش برای مدل سازی واکنش های درون مولکولی نیز بهره جست. از کاربردهای مهم این روش طیف‌سنجی می توان به بررسی ویژگی‌های پلیمرها، پروتئین ها، نانوذرات و نقاط کوانتمی، و طراحی وسائل نوری اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stark (electron- absorption) spectroscopy and applications in nanomaterials characterization: A Review

نویسندگان [English]

  • romina Yousefi
  • alireza badiei
School of Chemistry, College of Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the past few years, scientists are looking for new methods to characterize materials and identify their features in natural media without any separation. The electric field is one of the most important parameters which affects the structure and changes all systems, including electron movement. The electric field affects all processes and transitions in systems that include electric charge. Electron-absorption (Stark) spectroscopy is a method to obtain absorption spectra that are investigated in the presence and absence of an electric field. The electric field makes changes in samples' dipole moment. These changes give much information about how different components approach each other and react, the type of interactions, and how they affect one another. We can predict the occurred processes in the reaction media with this type of information and use them in intermolecular interaction modeling. These spectroscopy methods' most essential usages are in the characterization and identifying the properties of polymers, proteins, nanoparticles, quantum dots, and optical devices' design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stark spectroscopy
  • electric field
  • polymers
  • nanoparticles
  • quantum dots
[1]           R. A. Marcus, “CENTENNIAL FEATURE ARTICLE,” J. Phys. Chem, 100, 14598–14608, )2009(.
[2]           “Stark spectroscopy.” https://www.tue.nl (accessed Feb. 14, )2021).
[3]           W. Voigt, “Über das elektrische Analogon des Zeemaneffectes,” Ann. Phys., 309, 197–208, )1901(.
[4]           D. M. Neumark, “CENTENNIAL FEATURE ARTICLE,” J. Phys. Chem. A, 112, 13287–13301, )2008(.
[5]           A. J. Kox, “The discovery of the Stark effect and its early theoretical explanations,” Ann. Phys., 525, A63–A66, )2013(.
[6]           G. U. Bublitz and S. G. Boxer, “Stark Spectroscopy: Applications in Chemistry, Biology, and Materials Science,” Annu. Rev. Phys. Chem., 48, 213–242, )1997(.
[7]           P. S. Epstein, “The Stark effect from the point of view of Schroedinger’s quantum theory,” Phys. Rev., 28, 695–710, )1926(.
[8]           P. S. Epstein, “Zur Theorie des Starkeffektes,” Ann. Phys., 355, 489–520, )1916(.
[9]           S. D. Fried and S. G. Boxer, “Measuring electric fields and noncovalent interactions using the vibrational stark effect,” Acc. Chem. Res., 48, 998–1006, )2015(.
[10]         S. S. Andrews and S. G. Boxer, “Vibrational Stark effects of nitriles II. Physical origins of Stark effects from experiment and perturbation models,” J. Phys. Chem. A, 106, 469–477, )2002(.
[11]         P. Kamat, “Centennial Feature Article,” J. Phys. Chem, 100, 18737–18753, )2008(.
[12]         R. Scott et al., “Time-Resolved Stark Spectroscopy in CdSe Nanoplatelets: Exciton Binding Energy, Polarizability, and Field-Dependent Radiative Rates,” Nano Lett., 16, 6576–6583, )2016(.
[13]         A. Nawrocka, A. Zdyb, and S. Krawczyk, “Stark spectroscopy of charge-transfer transitions in catechol-sensitized TiO2 nanoparticles,” Chem. Phys. Lett., 475, 272–276, )2009(.
[14]         B. C. Pein et al., “Terahertz-Driven Stark Spectroscopy of CdSe and CdSe–CdS Core–Shell Quantum Dots,” Nano Lett.,  19, 8125–8131, )2019(.
[15]         M. I. Barnik, L. M. Blinov, T. Weyrauch, S. P. Palto, A. A. Tevosov, and W. Haase, “Stark Spectroscopy as a Tool for the Characterization of Poled Polymers for Nonlinear Optics,” 288–303, )1995(.
[16]         L. M. Blinov, M. I. Barnik, T. Weyrauch, S. P. Palto, A. A. Tevosov, and W. Haase, “Photoassisted poling of polymer materials studied by Stark spectroscopy (electroabsorption) technique,” Chem. Phys. Lett., 231, 246–252, )1994(.
[17]         F. Schindler, J. M. Lupton, and J. Feldmann, “Spontaneous switching of permanent dipoles in single conjugated polymer molecules,” Chem. Phys. Lett., 428, 405–410, )2006(.
[18]         C. E. Felder, J. Prilusky, I. Silman, and J. L. Sussman, “A server and database for dipole moments of proteins,” Nucleic Acids Res., 35, SUPPL.2, )2007(.