کلیدواژه‌ها = نقره
SBA-15 عاملدار شده با دی آمین فلوئورن بهمنظور پیش تغلیظ نقره

دوره 16، شماره 58، فروردین 1399، صفحه 8-16

لیلا حاجی آقابابائی؛ علیرضا بدیعی؛ مریم خردمند؛ محمد رضا گنجعلی؛ قدسی محمدی زیارانی


استفاده از مواد ضد میکروبی در بهبود ویژگی های کاغذ

دوره 10، شماره 37، دی 1393، صفحه 46-49

طاهره علی خواه؛ الیاس افرا؛ احمدرضا سرائیان؛ علی قاسمیان؛ شیوا روشنی