کلیدواژه‌ها = ساختارهای متخلخل
مهندسی ساختار چارچوب‌های فلزی-آلی در کاربرد کاتالیستی

دوره 15، شماره 54، فروردین 1398، صفحه 25-35

فهیمه حوری آباد صبور؛ هانیه بخشی