مهندسی ساختار چارچوب‌های فلزی-آلی در کاربرد کاتالیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده

وجود کاتالیست‌های گزینش پذیر به لحاظ شکل و اندازه مولکولی در بسیاری از واکنش‌های کاتالیستی در صنایع مختلف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شاخص‌ترین ویژگی ساختارهای فلزی-آلی در عدم وجود فضای مرده که قابلیت دسترسی به آن وجود ندارد، می‌باشد. در چارچوب‌های فلزی-آلی با ساختاری منظم، سایت‌های فعال بخوبی جدا از یکدیگر قرار گرفته و از طرف دیگر مساحت سطح بسیار بالای این ساختارها امکان داشتن دانسیته بالای سایت‌های فعال به ازاء واحد حجم کاتالیست را بخوبی فراهم می‌نماید. در مقاله مروری حاضر به بررسی یکی از مهمترین و کاربردی‌ترین ویژگی چارچوب‌های فلزی-آلی که همان قابلیت اصلاح ساختار و بعبارتی مهندسی ساختار این دسته از مواد برای دستیابی به خواص فیزیکی، شیمیایی و سطحی مورد نظر بویژه در کاربرد کاتالیست‌های ناهمگن پرداخته شده است. در این میان عاملدارکردن سطح حفرات در چارچوب‌های فلزی-آلی، سنتز ساختارهای جدید فلزی-آلی با الهام از ساختار آنزیم‌ها، سنتز چارچوب‌های فلزی-آلی مزوحفره، سنتز ساختارهای متخلخل بر پایه چارچوب‌های فلزی-آلی و همچنین مهندسی معایب ساختاری در چارچوب‌های فلز-آلی ازجمله مباحث رو به رشد و پرکاربرد بویژه در حوزه کاتالیست های ناهمگن می‌باشد که در این مقاله مروری به تفصیل مورد بررسی قرارگرفته است.
 

کلیدواژه‌ها