نویسنده = قدسی محمدی زیارانی
SBA-15 عاملدار شده با دی آمین فلوئورن بهمنظور پیش تغلیظ نقره

دوره 16، شماره 58، فروردین 1399، صفحه 8-16

لیلا حاجی آقابابائی؛ علیرضا بدیعی؛ مریم خردمند؛ محمد رضا گنجعلی؛ قدسی محمدی زیارانی


نقش کربن نانوتیوب‌‌ها در حامل‌های دارویی

دوره 13، شماره 48، مهر 1396، صفحه 44-49

طاهره احمدی؛ قدسی محمدی زیارانی؛ علیرضا بدیعی


اصلاح سطح مزوحفره‌ی سیلیکاتی SBA-15 جهت دارورسانی

دوره 12، شماره 44، مهر 1395، صفحه 52-57

واعظه فتحی واوسری؛ قدسی محمدی زیارانی؛ علیرضا بدیعی