سازوکار تشکیل و پایداری کلوئید نانوذرات نقره با استناد به تئوری های مرتبط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

ذرات با اندازه بین 100-1 نانومتر نانوذره نامیده می شوند که نسبت سطح به حجم آنها بیشتر از حالت توده است. اصطلاح کلوئید در صورتی اعمال می گردد که ذرات سطح بزرگ تر و حجم کوچک تری داشته باشند لذا نانوذرات قادر به تولید کلوئید هستند. به علت استفاده گسترده از نانوذرات نقره ممکن است در هنگام ساخت، استفاده و یا بعد از فرسوده شدن به محیط زیست آزاد شوند و بر روی اکوسیستم و میکروارگانیسم ها اثر مضری بگذارند. سمیت نانوذرات نقره در هر اکوسیستم تاحد زیادی به پایداری کلوئید نقره وابسته است. عواملی که مانع کلوخه ای شدن نانوذرات می گردند پایدار کننده محسوب می شوند. پایداری کلوئیدها تابع عوامل بسیاری شامل نوع عامل پوشاننده و شرایط محیطی است. سه نوع مکانیسم پایداری نانوذرات وجود دارد که در این مطالعه به بررسی مکانیسم تشکیل و پایداری نانوذرات می پردازیم.
 

کلیدواژه‌ها