مطالعه جذب سطحی گاز NO2 بر روی نانوقفس‌های B12N12 و B12P12 به روش محاسباتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی، بروجرد

چکیده

هدف از این کار تحقیقاتی، بررسی جذب سطحی گاز NO2 بر روی نانوقفس های نافلزی B12N12 و B12P12به روش محاسباتی است. برای این منظور، آرایش‌های جذبی متفاوتی برای جذب گاز NO2 بر روی سطح این نانوقفس ها در نظر گرفته شد و ساختارهای مورد نظر با استفاده از نظریه تابعیت چگالی DFT به روش M062Xو با استفاده از مجموعه پایه 6-31G بهینه سازی گردید. سپس، هر یک از پارامترهای ترمودینامیکی و نیز پارامترهای کوانتومی مربوطه محاسبه گردید. نتایج پارامترهای ترمودینامیکی از جمله انرژی جذب نشان داد که از میان شیوه های جذب مختلف، جذب دو اتم اکسیژن NO2 بر روی دو اتم نیتروژن نانوقفس B12N12، قویترین حالت جذب را دارد درحالی که جذب یک اتم اکسیژن NO2 بر روی اتم بور نانوقفس B12P12، قویتر از سایر شیوه های جذبی است. پارامترهای کوانتومی نیز نتایج فوق را تایید کردند. همچنین، بررسی ماهیت پیوند با استفاده از نرم افزار اتم در مولکول AIM نشان داد که مناسب ترین شیوه های جذب فوق به ترتیب از نوع واندروالسی ضعیف و یونی- الکتروستاتیک قوی می باشند.
 

کلیدواژه‌ها


[ 1] م. غیاث الدین، آلودگی هوا، ترجمه از پرکینز، انتشارات دانشگاه تهران، 8-6، (1378). [ 2] م. غیاث الدین، آلودگی‌های ترافیک و اثرات آن بر جامعه، مجموعه مقالات دومین کنفرانس ترافیک تهران، (1380). [3 ] ح. وفایی، ع. قائدی، ح. شاملویی، مطالعه نظری نانو قفس بور نیترید با استفاده از روش تابعیت چگالی الکترونی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران گروه شیمی، 7-1، (1391). [9] ب. ادیب، م. هاشمیان زاده، ا. قاائم پناه، ن. نقشینه،بررسی نظری جذب گاز کربن مونوکسید در نانو قفس نیترید بوران، دانشگاه علم و صنعت ایران، 5-1، (1388).