مروری بر اثر مقادیر مختلف WH2O/AOT بر روی اندازه نانومایسل‌ها حاوی رنگینه رودامین بی و همچنین طیف سنجی فلورسانس رنگینه درون نانومایسل‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه کاشان

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زابل

3 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 دانشکده فیزیک، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

در این کار، ساختار انواع میکروامولسیون و تاثیر مقدار آب WH2O/AOT بر روی اندازه نانومایسل‌های حاوی رنگینه رودامین بی و همچنین رفتار طیف سنجی فلورسانس رنگینه درون نانومایسل‌ها بررسی شد. نانومایسل‌ها با استفاده از میکروامولسیون آب در روغن در حضور سورفکتانت آنیونی AOT در مقدارW های مختلف 7و 20 و 40 سنتز شدند. نتیجه مطالعه دینامیک نانومایسل‌ها حاوی رنگینه با استفاده از دستگاه پراکندگی نور دینامیک DLS نشان داد که ضریب نفوذ تجمعی و اندازه هیدرودینامیکی نانو مایسل‌ها وابسته به مقدار W می-باشد. مطالعه رفتار فلورسانس رنگینه رودامین بی درون نانومایسل‌ها با استفاده از دستگاه فلورسانس نشان داد که میزان تغییرات در شدت فلورسانس رنگینه رودامین بی در نانومایسل‌ها با 7 Wخیلی بیشتر از میزان تغییرات در شدت فلورسانس رنگینه در نانومایسل‌ها با 40 و 20 W بود که به متفاوت بودن شکل نانومایسل‌ها در W های کمتر و بیشتر از 10 نسبت داده می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها