نانوحامل‌های آلی و غیرآلی و کاربرد آن‌ها در دارورسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بیوتکنولوژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرمان

چکیده

نانو زیست فناوری می تواند داروهایی را با ابعاد نانومتری ایجاد کند. سیستم‏ های انتقال دارو به منظور بهبود خواص دارویی و درمانی ‏ایجاد می‏ شوند و بر توزیع دارو در بدن موثر هستند. ‏این ساختارها به ‏دلیل کنترل و آهسته نمودن رهایش دارو، محافظت از مولکول دارویی، اندازه کوچکتر از سلول، قابلیت عبور از موانع زیستی جهت رسانش دارو به محل هدف، افزایش عمرماندگاری دارو در جریان خون، دارورسانی هدفمند و زیست‏ سازگاری می‏ توانند به‏ عنوان یک سیستم دارورسانی بسیار موثر در نظر گرفته شوند که باعث افزایش کارایی درمانی دارو می شوند. نانو به اندازه ای کوچک که دیده نمی شود اما تاثیری بسیار بزرگ در زندگی انسان دارد. علم نانوتوانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستم های جدید را با در دست گرفتن کنترل در سطوح ملکولی و اتمی و استفاده از خواص را دارا می باشد که در آن سطوح ظاهر می شود و در نتیجه علم نانو پایه اساسی در درک بهتر طبیعت در دهه‌های آتی خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها