بررسی تئوری جذب گاز استیلن روی نانوقفس‌ بورنیترید B12N12 و فولرن‌های C24

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)، بروجرد

چکیده

نانوساختارهای بورنیترید به علت نسبت سطح به حجم بالا قابلیت زیادی در جذب سطحی گازها دارند. در این مقاله، جذب گاز استیلن روی نانوقفس بورنیترید B12N12 و همچنین فولرن‌هایC24 با استفاده از محاسبات کوانتومی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تـاثیر دوپ‌کردن روی فرآیند جذب مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج بدست آمده، جذب گاز روی گاف انرژی این نانوساختارها تاثیر می‌گذارد. دوپ کردن نانوساختار با اتم‌های فسفر و آلومینیوم انرژی جذب را به ویژه برای حالت آلومینیوم افزایش می‌دهد. همچنین در اثر جذب، انتقال الکترون از استیلن به نانوساختار اتفاق می‌افتد که محاسبه انتقال کلی چگالی الکترون GEDT و نیز نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی مولکول این انتقال را اثبات کرد. همچنین انتقال الکترونِ بیشتر باعث جذب قوی‌تر می‌شود که این مورد به ویژه برای حالت دوپ‌شده با آلومینیوم قابل ملاحظه است. در مجموع نتایج نشان داد که جذب استیلن روی نانوساختارهای بورنیتریدی قوی‌تر از نانوساختارهای کربنی فولرن است.
 

کلیدواژه‌ها


م. سلیمانی، "تعیین نظری مواضع فعال نفتالن، نیترونفتالن، متوکسی‌نفتالن، کینولین و ایزوکینولین در واکنش حلقه‌افزایی با فولرن C20. " نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران, 1397; پذیرفته‌شده.