پر کردن نانولوله‎‌های کربنی با ترکیبات مختلف در فاز مذاب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

چکیده

از زمانی که نانولوله‎های کربنی کشف شده‎اند، خواص الکترونیکی، مکانیکی و ساختاری قابل توجهی را از خود نشان داده‎اند. یک چنین ویژگی‎هایی آن‎ها را قادر می‎سازد تا مواد خارجی را جهت کاربرد در زمینه‎های مختلف به داخل حفره استوانه‎ای خود انکپسوله کنند. پر کردن نانولوله‎های کربنی را می‎توان به دو گروه اصلی طبقه‎بندی کرد: آ پر کردن در فاز محلول با استفاده از مسیر شیمی مرطوب ب پر کردن در فاز مواد مذاب. در هر دو مورد، پر کردن با نیروهای مویرگی انجام می‎شود. پر کردن با ترکیبات ذوب شده یک مسیر بدون حلال است. CNT به طور مستقیم در مواد ذوب شده فرو برده می‎شود و نیروهای مویرگی ترکیب را به داخل CNT‌ می‎راند. در این مقاله ما روش مذاب را به منظور پر کردن CNTها با ذکر چند مثال شرح می‌دهیم.
 

کلیدواژه‌ها