نویسنده = زهرا دهقانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی خواص ساختاری و ضرایب اپتیکی نانوذرات تیتانات باریم توسط روابط کرامرز-کرونینگ

دوره 14، شماره 52، پاییز 1397، صفحه 72-76

مرضیه ندافان؛ سید ارسلان حبیبی جزین؛ رسول ملک فر؛ زهرا دهقانی


2. بررسی تأثیر تابش گاما بر ضریب تضعیف جرمی نانوذرات اکسیدمنیزیم

دوره 13، شماره 48، پاییز 1396، صفحه 57-60

مریم امینی؛ علیرضا وجدانی نقره ئیان؛ زهرا دهقانی