اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی ایرانمنش

استاد دانشگاه تربیت مدرس

iranmanamodares.ac.ir

سردبیر

دکتر محمدحسین مجلس ارا

فیزیک استاد دانشگاه خوارزمی

majlesaragmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد الماسی کاشی

فیزیک دانشگاه کاشان

almackashanu.ac.ir

دکتر نیما تقوی نیا

فیزیک استاد دانشگاه شریف

taghaviniasharif.ir

دکتر محسن جهانشاهی

بایوتکنولوژی استاد دانشگاه بابل

infojwent.net

دکتر کیانوش خسروی دارانی

بیوتکنولوژی استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

kiankhyahoo.com

دکتر علی اعظم خسروی

فیزیک استاد دانشگاه شاهد

aliazam.khosravigmail.com

دکتر سید مهدی رضایت

فارماکولوژی استاد دانشگاه تهران

rezayattums.ac.ir

دکتر بهزاد سلطانی

مهندسی مکانیک استاد دانشگاه کاشان

bsoltanikashanu.ac.ir

دکتر مهرداد کوکبی

مهندسی مواد استاد دانشگاه تربیت مدرس

mehrirmodares.ac.ir

دکتر غلامرضا نبیونی

استاد دانشگاه اراک

g-nabiyouniaraku.ac.ir

دکتر علی اکبر یوسفی

مهندسی شیمی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

a.yousefiippi.ac.ir

دکتر محمد بلوری زاده

فیزیک استاد دانشگاه کرمان

blorizadehgmail.com