دوره و شماره: دوره 15، شماره 54، فروردین 1398 
مروری بر روش‌های نانو فناوری نشان گذاری اجناس و اسناد در مقابله با جعل و قاچاق

صفحه 81-88

محمدعلی یعقوبی مقدم؛ محمدجواد دهقان عصمت آبادی؛ علی بشارتی مقدم