دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، مهر 1397 
اثر نانوذرات در بهبود خواص سوخت دیزل

صفحه 37-47

راضیه احمدی؛ زینب حجار؛ علیمراد رشیدی؛ شکوفه طیبی؛ سعید سلطانعلی