دوره و شماره: دوره 14، شماره 50، فروردین 1397 
کاربرد نانوسنسورها در روش رنگ سنجی و شناسایی سریع آلاینده ها

صفحه 4-8

ابوالفضل قائدی؛ طاهره روحانی بسطامی؛ طاهره حیدری