دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، مهر 1395 
اصلاح سطح مزوحفره‌ی سیلیکاتی SBA-15 جهت دارورسانی

صفحه 52-57

واعظه فتحی واوسری؛ قدسی محمدی زیارانی؛ علیرضا بدیعی