دوره و شماره: دوره 12، شماره 43، تیر 1395 
مروری بر سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از باکتری‌ها

صفحه 30-36

نسیم ادیب‌پور؛ مرضیه حسینی‌نژاد؛ عباس عابدفر