دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، فروردین 1395 
کاربرد نانوذرات در ایمونوحسگرها

صفحه 43-50

الهه اسماعیلی؛ منوچهر وثوقی؛ مسعود سلیمانی؛ امیر شاملو


کاربرد نانو ساختارها در استخراج فاز جامد

صفحه 51-54

نفیسه سبزرو؛ طاهره روحانی بسطامی؛ مجید کریمی؛ طاهره حیدری