دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، تیر 1393 
بررسی عوامل موثر بر عملکرد نانوذرات در فرایند تشکیل هیدرات گازی

صفحه 19-24

احمد قضاتلو؛ مجتبی شریعتی نیاسر؛ علیمراد رشیدی؛ احسان کمری؛ رضا بندریان


DNA نانوفناوری و کاربردهای آن

صفحه 52-56

نادر حاجی زاده؛ رضا گلزاریان؛ نجیبه شیرزاد؛ دکترمحمد حسین مجلس آرا