دوره و شماره: دوره 16، شماره 59، تیر 1399 
بررسی دینامیک نانوکامیون فولرینی روی سطوح گرافنی

صفحه 1-8

سیده مهسا مفیدی؛ حسین نجات پیشکناری؛ محمدرضا اجتهادی


نانولیپوزوم های دارورسان در درمان موثر سرطان پستان

صفحه 21-27

مائده یزدانی؛ مونس رحماندوست؛ حسن کوچک زاده


کاربرد سیلیکافیوم و نانو دی اکسید تیتانیوم در صنعت نمای بتنی اکسپوز

صفحه 28-31

سیده فاطمه خوشکلام سلیماندارابی؛ راحله رستمی؛ مهدی نژادنادری


اصطکاک: اتلاف یا تولید انرژی؟- معرفی نانوژنراتوهای تریبوالکتریک

صفحه 44-55

فائزه اژه ای؛ راحله محمدپور؛ پژمان ساسانپور؛ امید اخوان؛ محمدعلی شکرگزار