دوره و شماره: دوره 18، شماره 66، خرداد 1401، صفحه 1-71 
بهینه سازی تولید اکسیژن در روش برق کافت آب

صفحه 1-12

درسا سادات موسوی؛ سعید شاهرخیان دهکردی؛ اعظم ایرجی زاد