دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی کمانش فشاری برخواص الکترواپتیکی نانوصفحه تتراهگزاگونال - کربن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1402

حمیدرضا البرزنیا؛ مهدی نظیرزاده


آنالیز اندازه ذرات و بار سطحی نانو سیستم های دارویی بوسیله پراکنش دینامیکی در درمان سرطان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1402

محمد حسین کرمی؛ مجید عبدوس؛ ماندانا کرمی


مطالعه نظری برهمکنش داروی فاویپیراویر با فولرن B40 در محلول آبی برای بررسی دارو رسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1402

ستار صابری؛ عبدالحکیم پنق؛ حمیدرضا وطن پور؛ آرزو ذاکر؛ حسن باقری یزدی


مروری بر سنتز و کاربردهای نانو ساختارهای متخلخل چارچوب های آلی-فلزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1402

امین علمداری؛ محسن صدرالدینی