کلیدواژه‌ها = پلیمر
طیف سنجی استارک (جذبی-الکترونی) و کاربردهای آن در شناسایی نانومواد

دوره 17، شماره 64، آذر 1400، صفحه 53-60

رومینا یوسفی؛ علیرضا بدیعی


مروری بر نانوساختارهای فلزی – آلی مورد استفاده در دارورسانی

دوره 14، شماره 51، تیر 1397، صفحه 43-48

محمدعلی قاسم‌زاده؛ مریم اصفهانیان؛ مهسا محبی فروزان


مروری بر روش‌های اصلاح شیمیایی سطح نانوسلولز

دوره 11، شماره 38، فروردین 1394، صفحه 39-45

مژده مشکور؛ الیاس افرا