نویسنده = محمد حسین کرمی
ارزیابی اندازه ذرات نانو حامل های دارویی بوسیله میکروسکوپ الکترونی دربهبود درمان سرطان

دوره 19، شماره 71، شهریور 1402، صفحه 30-44

مهشید ایمنی؛ محمد حسین کرمی؛ مجید عبدوس؛ محمد رضا کلایی


کاربرد نانو حامل های پایه کیتوسان در بهبود رهایش داروی ضد سرطان کوئرستین: مطالعه مروری

دوره 19، شماره 70، خرداد 1402، صفحه 21-11

محمد حسین کرمی؛ مجید عبدوس؛ محمد رضا کلایی؛ امید مرادی


اثر نانو الماس بر رفتار گرمایی و پایداری گرمایی رزین اپوکسی

دوره 18، شماره 67، شهریور 1401، صفحه 11-19

محمد حسین کرمی؛ محمد رضا کلایی؛ رامین خواجوی؛ امید مرادی؛ داود زارعی