دوره و شماره: دوره 15، شماره 56، پاییز 1398 
7. شبیه‌سازی و بررسی لایه‌نشانی لایه‌های نازک فلزی به روش تبخیر حرارتی

صفحه 49-56

جواد علیپور زردکوهی؛ فاطمه شریعتمدار طهرانی؛ مریم علیان‌نژادی